2017 සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පළමුවර කියවීම සඳහා ඔක්‌තෝබර් 20 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

“අයවැය කතාව” හෙවත් අයවැය දෙවන වර කියවීම ලබන නොවැම්බර් මස  10 වැනිදා සිදුකිරීමට නියමිතය.

ඉන්පසු  අයවැය විවාදය දෙසැම්බර් 10 වැනිදා දක්වා සිදුකිරීමට නියමිතව තිබේ.

පක්ෂ නායක රැස්වීමකින් අනතුරුව මෙම තීරණයට එළඹ ඇත.

රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනයට අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට පෙරේදා (04) අමාත්‍ය මණ්‌ඩල අනුමැතිය ලැබිණි.

ඒ අනුව අයවැය දෙවැනි වර සහ තෙවැනි වර කියවා අයවැය ලේඛනය සම්මත කර ගැනීම සිදුවන අතර
අයවැයක්‌ සම්මත වූ පසු එය රටේ නීතියක්‌ බවට පත් වේ.