පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට විසින් අද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණ.

ඒ ඔහු අද ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා එම කොට්ඨාසයට පැමිණි අවස්ථාවේදී ය.

පෞද්ගලික සමාගමකින් රුපියල් මිලියන 125ක මුදලක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා ඔහු අද පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට පැමිණියේ ය.