හිටපු ජනාධිපති හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂක නිලධාරියකු වූ කපිතාන් තිස්ස විමලසේන මහතා මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අදාළ සැකකරු අද (13) අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පැවසේ.

හිටපු ජනාධිපති හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂක නිලධාරියකු වූ කපිතාන් තිස්ස විමලසේන මහතා මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අදාළ සැකකරු අද (13) අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පැවසේ.